روز جهانی ایمنی و بهداشت حرفه ای مبارک.

روز جهانی ایمنی و بهداشت حرفه ای مبارک.

مشارکت مردم، ایران در برابر پلاستیک، نجات زمین

مشارکت مردم، ایران در برابر پلاستیک، نجات زمین

روز جهانی زمین پاک

کمیته HSEEدانشگاه علوم پزشکی بیرجند

کمیته HSEEدانشگاه علوم پزشکی بیرجند

کمیته بهداشت، ایمنی، محیط زیست و انرژی دانشگاه علوم پزشکی بیرجند